علائم ظهور امام زمان در احادیث

علائم ظهور امام زمان در احادیث

۱-از علائم ظهور امام زمان ، ظهور ” دجا ل ” و ” الاغش “:
از حضرت علی نقل است که : دجا ل (صاید بن صید) است.” دجا ل ” از مادر یهودی زایش یافته و چشم ندارد و چشم دیگر او در پیشانی اش قرار دارد و مانند ستاره صبح می درخشد. چیزی شبیه به یک لکه آمیخته به خون در چشم او وجود دارد. در پیشانی او نوشته شده است: (این شخص کافر است) هر شخص بی سوادی و با سوادی می تواند این جمله را بخواند.” دجا ل ” داخل دریاها می شود و آفتاب با او می گردد.
” دجال ” در یک قحطی سخت پیش از ظهور” امام زمان ” و یا مقارن با آمدن” امام زمان ” از اصفهان یا سجستان از قریه “یهودیه” ظهور می کند و برالاغ سفیدی سوار است که یک گام ” الاغ دجا ل ” یک مایل راه است . از هر موی ” الاغ دجا ل ” نغمه ای به گوش می رسد و از آن  نغمه ها موجب جذب مردم سست و نا پرهیز کار به او می شود. بیشتر پیروان او زنا زادگان و یهودیان و زنان و عربهای بیابانی و شرابخواران و بازیگران و نوازندگان هستند. ” دجا ل ” در یک دوره چهل روزه یا چهل ساله دنیا را پر از ظلم و جور و کفر می سازد و سرانجام بدست ” امام زمان” نابود می شود. ( بحار الا نوار . جلد ۱۳٫ صفحه ۱۰۷۶) ( تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)
۲ –از علائم ظهور امام زمان ، طلوع خورشید از مغرب :
شیخ طوسی در کتاب غیبت از “عامر بن وایله” از حضرت علی روایت کرده است که در هنگام ظهور ” امام زمان ” خورشید از مغرب طلوع می کند و آفتاب از ظهر تا عصر از حرکت باز می ایستد. (بحارالانوار . جلد ۱۳٫ صفحه ۹۸۴) ( تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)

۳ – از علائم ظهور امام زمان ، فرود آمدن ” عیسی بن مریم ” از آسمان :

از حضرت علی روایت شده است که هنگام ظهور ” امام زمان ” ، ” عیسی بن مریم ” از آسمان برای یاری ” امام زمان ” فرود می آید و زمین در جزیره العرب فرو می رود و آتشی در قلب شهر ” عدن ” بیرون می آید و” امام زمان ” مردم را بسوی محشر سوق می دهد. (بحار الانوار . جلد ۱۳ . صفحه ۹۸۴) ( تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)

۴ – از علائم ظهور امام زمان ، خشکسالی :

شیخ طوسی در کتاب غیبت از امام جعفر صادق روایت کرده است که پیش از آمدن امام زمان خشکسالی خواهد شد و خرما در نخل از بین می رود . (بحار الانوار . جلد ۱۳ . صفحه ۹۸۸) ( تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)

۵ – از علائم ظهور امام زمان ، ایجاد شکاف در نهر فرات :

از امام محمد باقر روایت شده است که یکی از نشانه های ظهور امام زمان آنست که نهر فرات شکاف بر می دارد و آب آن به کوچه ها و محله های کوفه سرازیر می شود. (بحارالانوار . جلد ۱۳ .صفحه ۹۹۱) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)

۶ – از علائم ظهور امام زمان ، شیوع بیماریهای ” بواسیر ” و ” سکته ” و ” جذام ” :

یکی دیگر از نشانه های ظهور امام زمان بنا به روایت علی بن بابویه از ” موسی بن ابراهیم ” از پدرش امام جعفر صادق که اصل خبر از محمد بن عبد الله بوده اینست که بواسیر و سکته و جذام از نشانه های ظهور امام زمان هستند. (بحار الانوار . جلد ۱۳ . صفحه ۱۰۵۳) ( تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)
۷ – از علائم ظهور امام زمان ، گرفتگی ماه و خورشید :

امام محمد باقر گفته است پیش از ظهور امام زمان ماه در پنجم رمضان و خورشید در پانزدهم این ماه می گیرند. گرفتگی ماه و خورشید چنان وحشتناک است که از زمان ظهور حضرت آدم چنین خسوف و کسوفی روی نداده است تا ظهور امام زمان . (بحار الانوار .جلد ۱۳ . صفحه ۹۸۱) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)

۸ – از علائم ظهور امام زمان ، مرگ سرخ و مرگ سفید :
امام جعفر صادق گفته است پیش از ظهور امام زمان دو گونه مرگ بوجود می آید : مرگ سرخ و مرگ سفید که این دو مرگ سبب می شوند که از هر هفت نفر مردم پنج نفراز آنان جان خود را از دست بدهند. بطوریکه دو سوم مردم نابود می شوند. از او پرسش کردند هنگامی که دو سوم مردم از بین بروند دیگر چه کسی باقی خواهد ماند؟ پاسخ دادند آیا شما میل ندارید جزء یک سوم باقی مانده درظهور امام زمان باشید. (بحار الانوار . جلد ۱۳ .صفحه ۹۸۱ ) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)

۹ – از علائم ظهور امام زمان ، طلوع ستاره ای از شرق :

شیخ مفید در کتاب ارشاد می نویسد پیش از ظهور امام زمان ستاره ای از شرق طلوع می کند که مانند ماه درخشش دارد سپس گرفته و کمانی می شود و دو سر آن بهم نزدیک میشود و در آسمان یک سرخی پیدا می شود و در اطراف آسمان پخش می گردد و آتشی دراز در شرق نمایان می شود و سه یا هفت روز در هوا باقی می ماند . ( بحار الانوار .جلد ۱۳ . صفحه ۹۹۷) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)

۱۰ – از علائم ظهور امام زمان ، تبدیل بدعت گزاران دینی به میمون و خوک :

در زمان ظهور امام زمان آنهایی که در دین بدعت گذاشته اند از شکل آدمی خارج و به صورت میمون و خوک در می آیند. (بحار الانوار . جلد ۱۳٫ صفحه ۹۹۸) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)

۱۱ – از علائم ظهور امام زمان ، هجوم ملخ های خون رنگ :

یکی دیگر از نشانه های ظهور امام زمان هجوم ملخ می باشد . شیخ طوسی در کتاب غیبت از حضرت علی روایت کرده است که پیش از ظهور امام زمان دو بار ملخ می آید. یکبار در هنگام کشت و زرع و یکبار در غیر زمان کشت و زرع . رنگ ملخ ها مانند خون است. (بحار الانوار . جلد ۱۳ . صفحه ۹۸۶) ( تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث علائم ظهور امام زمان)

زمان ظهور امام زمان :

امام زمان در روز شنبه که عاشورای امام حسین و هوا بسیار گرم است در یک سال طاق مانند ” موسی بن عمران ” هراسان از مخفی گاه خود در مدینه بیرون می آید و وارد مکه می شود. امام زمان در هنگام ظهور به سن ابراهیم خلیل یعنی یکصد و بیست ساله است ولی به شکل جوان سی ساله به نظر می آید و با گذشت شبها و روزها پیر نمی شود. امام زمان بدنی نیرو مند دارد به گونه ای که اگر دست بسوی بزرگترین درخت روی زمین دراز کند می تواند آنرا از بیخ بکند. اگر امام زمان در میان کوهها نعره بکشد سنگهای سخت در اثر صدایش خرد می شود.امام زمان عصای موسی و انگشتر سلیمان را با خود دارد و پرچمی را که حضرت محمد در جنگ بدر از آن استفاده می کرد با خود حمل می کند. ( بحار الانوار . جلد ۱۳٫ صفحات ۱۰۷۶-۱۱۱۲) ( تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث زمان ظهور امام زمان)

مدت حکومت امام زمان و جانشینان او :

پس از ظهور امام زمان رجعت خاندان حضرت محمد آغاز می شود. ” کراجکی ” در کنز الفواید از قول امام جعفر صادق نوشته است. نخستین شخصی که پس از ظهور امام زمان رجعت می کند ” امام حسین ” است. امام حسین با یک حرکت سریع و تشویش آمیز از قبر بر می خیزد و خاک سر و روی خود را تکان می دهد. پس از ” امام حسین ” پدرش حضرت علی  و پس از او ” حضرت محمد ” از قبر بیرون می آیند. ( بحار الانوار . جلد ۱۳٫ صفحه ۱۲۲۳) (تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث امام زمان )
امام محمد باقر گفته است که امام زمان مدت نوزده سال حکومت می کند. وظیفه امام زمان انست که ریشه دشمنان خاندان حضرت محمد و حضرت علی را از ریشه بکند. عدل و انصاف را در روی زمین برقرار کند. امام زمان پس از انجام این وظیفه سرانجام بدست یک زن ریشدار کشته می شود. پس از کشته شدن امام زمان ” امام حسین ” او را غسل می دهد ودر کفن می کند و به خاک می سپارد. آنگاه حکومت به “امام حسین” خواهد رسید و مدت سیصد و نه (۳۰۹) سال به نام امام ” منثصر ” در جهان سلطنت می کند. پس از “امام حسین” نوبت به حضرت علی خواهد رسید و او مدت چهل و چهار هزار سال به نام امام ” سفاح ” سلطنت می کند. آنگاه ” حضرت محمد ” به سلطنت می رسد و او نیز مدت پنجاه هزار سال سلطنت در جهان خواهد کرد. (بحار الانوار . جلد ۱۳٫ صفحه ۱۲۲۳) ( تالیف علامه محمد باقر مجلسی ) (حدیث امام زمان )
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.