تناقضات قران :تناقضات موجود در قران بحدی متنوع و وسیع است که بلافاصله ذهن را شگفت زده خواهد کرد.

تناقضات قران

تناقضات موجود در قران بحدی متنوع و وسیع است که بلافاصله ذهن را شگفت زده خواهد کرد. ازاین جمله تناقضات می توان فقط برای نمونه به موارد ذیل اشاره کرد:
۱ – آیات متشابه در قرآن:

خالق و پروردگار شما بحقیقت خداست که طبق صلاح ونظام خلقت جهان را از آسمانها و زمین در ۶ روز آفرید.   (قران . سوره یونس.آیه ۳)

پروردگار شما آن خدائی است که آسمانها و زمین را در ۶ روز خلق کرد.   (قران . سوره اعراف.آیه ۵۴)

اوست خدائی که اسمان و زمین رادر فاصله ۶ روز آفرید.  (قران .سوره هود.آیه ۷)

آن خدائیکه آسمانها و زمین و هر چه در بین آنهاست همه را در ۶ روز بیافرید  (قران .سوره فرقان.آیه ۵۹)

 

تناقضات قران

۱ – متضاد آیات در قرآن:

ای رسول مشرکان را بگو که شما به خدا که زمین را در ۲روز آفرید  کافر می شوید و بر اومثل وماند قرارمی دهید؟او خدای جهانیان است و او زوی زمین کوه ها را برافراشت و انواع برکات و منابع بسیار در آنها قرار داد و قوت و ارزاق اهل زمین را در ۴ روز مقرر فرمود و روزی طلبان را یکسان در کسب روزی خود گردانید و آنگاه به خلقت آسمانها توجه فرمود که آسمانها دودی بود. فرمود ای آسمان و زمین همه به سوی خدا با شوق و رغبت یا به جبر و کراهت بشتابید.آنها عرضه داشتند ما با کمال شوق و میل به سوی تو می شتابیم. .  آنگاه نظم هفت آسمان را در۲ روز استوار گردانید و در هر آسمانی به نظم امرش وحی نمودو آسمان دنیا را به چراغ های روشن زیب و زیور دادیم  (قران .سوره فصلت.آیه ۹-۱۲)
که مجموع این روزها میشود:              ۸ روز = ۲ روز+ ۴ روز+ ۲ روز
تناقضات قران:همانطور که ملاحظه می کنید مشخص نیست تعداد روزهای خلقت ۸ روز است یا ۶ روز؟!

۲ – آیات متشابه در قرآن:
کاردین باجبار نیست راه هدایت وضلالت بر همه کس روشن گردید.  (قران . سوره بقره.آیه ۲۵۶)

وتوای رسول ما با آنانکه ایمان نمی آورند بگو که شما هر چه بتوانید بزشتکاری و معصیت خدا بپردازید ما هم بکار طاعت خود مشغول خواهیم بود.(قران .سوره هود.آیه ۱۲۱)

پس اگر باز روی از خدا بگردانند ای رسول ما بر تو تبلیغ رسالت واتمام حجتی بیش نیست. (قران .سوره نحل.آیه ۸۲)

ما این کتاب رابه حق برای هدایت مردم بر تو نازل کردیم.پس هرکس که هدایت یافت به سود خود اوست وهر که گمراه شد به زیان خود به گمراهی افتاده است و تو وکیل آنها نیستی. (قران .سوره الزمر.آیه ۴۲)

 

تناقضات قران

۲ – متضاد آیات در قرآن:
با هر که از اهل کتاب ایمان بخدا و روز قیامت نیاورده و انچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام نمی دانند به دین حق نمی گروند قتال و کارزار کنید تا آنگاه با ذلت و تواضع باسلام جزیه دهند. (قران .سوره توبه.آیه ۲۹)

بکشیدآنهائی را که به دین خدا روی نمی آورند تا فتنه وفسا د از روی زمین برطرف شود. (قران .سوره بقره.آیه ۱۹۳)

پس از آنکه ماههای حرام بسررسید آنگاه مشرکین را هر کجا یافتید بقتل برسانید وآنها را دستگیرو محاصره کنید واز هر سو در کمین آنها باشید چنانچه از شرک توبه کردند ونماز اسلام بپا داشتند وذکات دادند پس از آنها دست بدارید که خدا آمرزنده و مهربان است.  (قران .سوره توبه.آیه ۵)

آنانرا بقتل برسانید هر کجا مشرکین را یافتید واز شهرهایشان آواره شان کنید چنانکه آنان شما را از وطن آ واره کردند.کارهای فتنه انگیز آ نان بدتراز کشتار است.  (قران .سوره بقره.آیه ۱۹۱)

تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن مشخص نیست مسلمانان در مقابل کسانی که بدین اسلام ایمان نیاوردند:(مشرک،کافر،اهل ذمه،زندیق،مجوس،ملحد) باید چه عکس العملی نشان دهند.باید با آنان جنگ و قتال کنند یا انها را بحال خود رها کنند؟

 

۳ – آیه قرآن :
ما قرآن را برای اندرز بر فهم آسان کردیم آیا کسی هست که از آن پند گیرد؟  ( قرآن . سوره قمر . آیات ۱۷ و ۲۲ و ۳۲ و ۴۰)

۳ – متضاد آیه قرآن :
الله کسی است که این کتاب را بر تو نازل کرد، که قسمتی از آن، آیات «محکم» (صریح و روشن) است، که اساس این کتاب میباشد؛ و قسمتی از آن، «متشابه» ( شبهه انگیز ) است. اما آنها که در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهات اند، تا فتنه انگیزی کنند، و تفسیر برای آن میطلبند ، در حالی که تفسیر آنها را، جز الله و خردمندان ، نمیدانند.  ( قرآن . سوره آل عمران . آیه ۷ )

تناقضات قرآن : چنانچه مشاهده می کنید ابتدا ادعا می کند که قرآن به زبان ساده برای فهم آسان بیان شده و سپس صحبت از آیات شبهه انگیز می کند.

تناقضات قران

۴ – آیات متشابه در قرآن:

کلام خدای تو از روی راستی و عدالت بحد کمال رسید وهیچکس تبدیل و تغییر آن کلمات نتواند کرد او خدای شنوا وداناست.  (قران .سوره انعام.آیه ۱۱۵)

انچه از کتاب خدا بر تو وحی شد بر خلق تلاوت کن که کلمات خدا را هیچکس تغییر نتوان داد. (قران .سوره کهف.آیه ۲۷)

انها را پیوسته از خدا بشارت است هم در حیات دنیا هم در اخرت بنعمتهای بهشت سخنان خدا را تغییر و تبدیلی نیست که این فیروزی بزرگ نصیب دوستان خداست.  (قران .سوره یونس.آیه ۶۴)

۴ – متضاد آیات در قرآن:

هر چه از آیات قران را فسخ کنیم یا حکم آنرا متروک سازیم بهتر از آن یا همانند ان بیاوریم آیا مردم نمیدانند که خداوند بر هر چیزی قادر است.  (قران .سوره بقره.آیه۱۰۶)

تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن خداوند در چند مورد تاکید کرده که سخنانش غیر قابل تغییر است ولی در موارد دیگر آنرا نقض نموده.

تناقضات قران

۵ – ایات متشابه در قران:
و تو در مقابل پیامبریت از آنها مزدی نمی طلبی و این کتاب جز اندرزی ، برای مردم جهان نیست. (قرآن . سوره یوسف . ایه ۱۰۴)

من از شما در برابر هدایت خود مزدی نمی طلبم مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. (قران .سوره شعراء .ایه ۱۰۹)

بگو : هر مزدی که از شما طلبیده ام ، از آن خودتان باد مزد من تنها برعهده خداست اوست که بر هر کاری ناظر است. (قرآن . سوره صبا . آیه ۴۷)

بگو : بر این رسالت مزدی ازشما ، جز دوست داشتن خویشاوندان ، نمی خواهم. (قرآن . سوره شوری . ایه ۲۳)

۵ – متضاد آیات قران :

تو را از غنایم جنگی (انفال) می پرسند ، بگو : غنایم جنگی (انفال) متعلق به خدا و پیامبر خدا است پس اگر از مؤمنان هستید ، از خدای بترسید و با یکدیگر به آشتی زیست کنید و از خدا و پیامبرش فرمان برید. (قران . سورانفال . ایه ۱)

و ای مومنان بدانید که هر چه به شما غنیمت و فایده رسد خمس آن خاص خدا و رسول و خویشان او و یتیمان و فقیران و در راه ماندگان است. (قرآن . سوره انفال . ایه ۴۱)

تناقضات قرآن: از دیگر تناقضات قران حضرت محمد بارها فرموده که برای رسالتش مزدی را طلب نمی کند اما در ایاتی دیگر انرا نقض نموده و برای خود سهمی خاص در نظر گرفته.

تناقضات قران

۶ – آیات متشابه در قرآن:

ای بنی اسراییل یاد کنید از نعمتهائی که به شما عطا کردیم و شما را برعالمیان برتری دادیم. (قران .سوره بقره.آیه ۴۷)

ما بنی اسراییل را کتاب و حکومت ونبوت عطاء کردیم و از هر روزی لذیذ و حلال نصیب آنها گرداندیم وآنان را بر اهل دوران فضیلت دادیم.  (قران .سوره جاثیه.آیه۱۶)
۶ – متضاد آیات در قرآن:

 

اینان تورات را حمل میکنند مانند حماری(خری) که بار کتابها بر پشت کشد.  (قران .سوره جمعه.آیه ۵)

حکایت انان بمانند سگی است که اگر بدو حمله بری عوعوکند واگر بحال خود گذاری بازهم عوعوکند. (قرآن .سوره اعراف.آیه ۱۷۶)

پس جزای چنین قومی  چیست بجز ذلت وخواری در زندگی این جهان وسخت ترین عذاب در روز قیامت و خدا غافل از کردار شما نیست.  (قران .سوره بقره.آیه ۸۵)

تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن در تعدادی از آیات خداوند بنی اسرائیل را بر عالمیان برتری داده و در آیات بسیاری مثل:(تبدیل تعدادی از یهودیان به بوزینه) آنها را مورد غضب قرار داده بعبارت دیگر آیات قبلی را نقض نموده.

 

تناقضات قران

۷ – آیات متشابه در قرآن:

همانا شما ادمیان را بیافریدیم و انگاه که بدین صورت کامل آراستیم فرشتگان را به سجده آدم مامور کردیم جز شیطان که سجده نکرد.  (قران .سوره اعراف.آیه ۱۱)

وچون فرشتگان را فرمان دادیم که بر آدم سجده کنند همه سجده کردند الا شیطان که به او تکبر ورزید و از کافران گردید.  (قران .سوره بقره.آیه ۳۴)

۷ – متضاد آیات در قرآن:

ایرسول یاد آن وقتی را که بفرشتگان فرمان دادیم بر آدم سجده کنند و آنها تمام سجده کردند بجز شیطان که از جنس جن بود. (قران .سوره کهف.آیه ۵۰)
تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن خداوند در چند آیه شیطان را از فرشتگان معرفی می کند و در آیه ای دیگر شیطان را از جنس جن معرفی می کند.

تناقضات قران

۸ – آیات متشابه در قرآن:
تا آنگاه که صور اسرافیل را بدمند.  (قران .سوره مدثر.آیه ۸)

باز بیاد آر چون در صور یکبار بدمند.  (قران .سوره حاقه.آیه ۱۳)

آنروزیکه در صور بدمند و فوج فوج بمحشر درآیند. (قران .سوره نباء.آیه ۱۸)

روزی که نفخ صور دمیده شود آن روز بدکاران با چشمانی خیره محشور خواهند شد.  (قران .سوره طه.آیه ۱۰۲)

۸ – متضاد آیات در قرآن:

جز یک صیحه نباشد که ناگاه تمام خلایق محشر به پیشگاه ما حاضر خواهند شد.  (قران .سوره یس.آیه ۵۳)

آنگاه که غرش رعد بصدائی بلند بگوش همه خلق برسد.
(قران .سوره عبس.آیه ۳۳)

تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن منادی قیامت در بعضی آیات صور اسرافیل ودر بعضی دیگرصدای صیحه ودر جای دیگر غرش رعد معرفی می کند.

تناقضات قران

۹ – آیات متشابه در قرآن:

همانا انسان را از گل و لای سالخورده تغییر یافته بیافریدیم.  (قران .سوره حجر.آیه ۲۶)

انسان را از صلصال خشک گلی مانند گل کوزه گران آفرید.  (قران .سوره رحمن.آیه ۱۴)

۹ – متضاد آیات در قرآن:

او خدائیست که از آب بشر را آفرید و بین آنها خویشی و ازدواج قرار داد. (قران .سوره فرقان.آیه ۵۴)

آن خدائی که انسان را از خون بسته آفرید.  (قران .سوره علق.آیه ۲)
تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن در مورد خلقت انسان هم چند آیه مختلف آمده مشخص نیست انسان از کدام یک( گل و لای یا آب یا خون بسته) خلق شده است. 

تناقضات قران

۱۰ – آیات متشابه در قرآن:

 

ما هیچ رسولی  میان هیچ قومی نفرستادیم مگر احکام الهی را بزبان همان قوم برایشان بیان کند.  (قران .سوره ابراهیم.آیه۴)

ما چنین قران فصیح عربی را نه تو وحی کردیم تا مردم شهر مکه را وهر که در اطراف اوست از روز قیامت بتر سانی.

(قران .سوره شوری.آیه ۷)

برای هر امتی رسولی است پس هر گاه رسول آنها آمد بین آنها به عدالت حکم خواهد کردو به کسی ستمی نمی شود.   (قران .سوره یونس.آیه ۴۷)

۱۰- متضاد آیات در قرآن:

به خلق بگو که من بدون استثنا بر همه شما جنس بشر رسول خدایم آن خدائی که آسمان و زمین ملک اوست. (قرآن .سوره اعراف.آیه ۱۵۸)
تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن مشخص نیست محمد پیامبری جهانی است و یا فقط برای راهنمائی امت عرب امده است.

تناقضات قران

۱۱ – آیات متشابه در قرآن:

پس قسم به خدای مشرق و مغرب که ما قادریم  (قران .سوره معارج.آیه ۴۰)

خدای مشرق و مغرب که خدائی جز او وجود ندارد پس او را برای خود وکیل و نگهبان انتخاب کن . (قران .سوره مزمل.آیه ۹)

۱۱ – متضاد آیات در قرآن:

پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب  (قران .سوره الرحمن.آیه ۱۷)

خدای آسمان و زمین و آنچه بین آنهاست و خدای شرق ها  (قران .سوره صافات.آیه ۵)

تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن مشخص نیست دنیا دارای چند مشرق وچند مغرب است.برخی از علما نتیجه گیری کردند که منظور از دو مشرق و دو مغرب اشاره به کروی بودن زمین است!ولی هنوز توجیه ای برای خدای شرق ها پیدا نکردند.

تناقضات قران

۱۲ – آیات متشابه در قرآن:

 

خدا به آنچه در دلهای شماست از خود شما دانا تراست اگر همانا در دل اندیشه خوب دارید.خدا هر که را با نیت پاک بدرگاه او تضرع و توبه کند البته خواهد بخشید. (قران .سوره بنی اسرائیل.آیه ۲۵)

آیا مومنان ندانستند که خدا توبه کنندگان را می پذیرد و خدا صدقه آنها را قبول می فرماید و البته خدا بسیار توبه پذیر و مهربانست.  (قران .سوره توبه.آیه ۱۰۴)

 

۱۲ – آیات متضاد در قرآن:
و قبول نخواهد شد توبه آنهائی که در تمام عمر مشغول ارتکاب اعمال زشت بوده و در لحظه مرگ در صدد توبه بر می آیند. چنانچه هر کس بحال کفر بمیرد نیز توبه اش پذیرفته نخواهد شد.  (قران .سوره نساء.آیه ۱۸)

تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن مشخص نیست کسانی که با نیت پاک در لحظه مرگ توبه کنند پذیرفته خواهد شد یا خیر؟

تناقضات قران

۱۳ – آیه قرآن:
وعرش با عظمت او بر آب قرار یافت تا شما را بیازماید. (قران .سوره هود.آیه ۷)
۱۳- متضاد آیه قرآن:
وعرش با عظمت الهی بر دوش فرشتگان است . (قران .سوره مومن.آیه ۷)
تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن در آیه ای گفته شده که عرش خدا بروی آب است ودر جای دیگر بر دوش فرشتگان. 

تناقضات قران

۱۴ – آیه قرآن:

بسیاری از اهل کتاب آرزو ومیل دارند که از ایمان شما را بکفر برگردانند بسبب رشک وحسدی که بر ایمان شما برند پس اگر از آنها به شما ستمی رسید عفو کنید ودرگذرید.  (قران .سوره بقره.آیه ۱۰۹)
۱۴ – متضاد آیه قران:
آرزو می کنند که شما مسلمین نیز مانند آنها کافر شوید تا همه برابر و مساوی در کفر باشید پس آنانرا تا در راه خدا هجرت نکنند دوست نگیریدو اگر مخالفت کردند آنها را هر کجا یافتید گرفته و بقتل رسانید.  (قران .سوره نسا.آیه ۸۹)

تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن طبق آیات قران مشخص نشده با کافرانی که به ما حسادت می کنند باید چه رفتاری داشته باشیم.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
قبلی «
بعدی »