نقد زندگی تاریخی حضرت محمد

حضرت محمد بنیان‌ گذار و پیامبر اسلام و به اعتقاد مسلمانان، آخرین پیامبر در سلسلهٔ پیامبران الهی و تحویل‌ دهندهٔ کتاب آسمانی قرآن می باشد.

به لیست زنان و فرزندان حضرت محمد (ص) توجه فرمائید:
قران و زنان حضرت محمد
۱- حضرت خدیجه  دختر خویلد بانوی متشخص و متمکنی که سومین شوهر او حضرت محمد بود.
قران و زنان حضرت محمد
فرزندان:
۴ دختر به نامهای : زینب و رقیه و ام کلسوم و فاطمه
 ۲ پسر به نامهای : قاسم و طاهر که زنده نماندند.

۲ – سوده  از زنان حضرت محمد ، دختر زمعه و بیوه سکران بن عمرو که از مسلمانان حبشه بود.

قران و زنان حضرت محمد
۳- عایشه  از زنان حضرت محمد ، دختر ابوبکر صدیق که در ۷ سالگی نامزد شد و در ۹ سالگی به زوجیت پیامبر درآمد.
قران و زنان حضرت محمد
۴- ماریه قبطیه  از زنان حضرت محمد ، که از مصر برای حضرت محمد هدیه فرستاده بودند.
قران و زنان حضرت محمد
۵- حفصه از زنان حضرت محمد ، دختر عمر بن الخطاب که پس از بیوه گی به حرمسرای محمد منتقل شد.
قران و زنان حضرت محمد
۶- زینب  از زنان حضرت محمد ، دختر جحش که قبلا زن زید بن الحارث پسر خوانده محمد بود.
قران و زنان حضرت محمد
۷ – جویریه از زنان حضرت محمد ، دختر حارث بن ابو ضرار رئیس قبیله بنی مصطلق و زن مسافع بن صفوان که جزو غنایم و اسرای قبیله بنی مصطلق نصیب محمد شد.
قران و زنان حضرت محمد
۸- ام حبیبه از زنان حضرت محمد ، دختر ابو سفیان وخواهر معاویه و بیوه عبداله بن جحش که در حبشه مرده بود.
قران و زنان حضرت محمد
۹ – صفیه از زنان حضرت محمد ، دختر حی بن اخطب (یهودی) و زن کنانه بن ربیع که از روسای خیبر بود.
قران و زنان حضرت محمد
۱۰- میمونه  از زنان حضرت محمد ، دختر حارث الهلا لیه خواهر زن ابو سفیان و عباس بن عبد المطلب و خاله خالد بن ولید.
قران و زنان حضرت محمد
۱۱- هبله از زنان حضرت محمد ، دختر قیس و خواهر اشعث .
قران و زنان حضرت محمد
۱۲- فاطمه از زنان حضرت محمد ، دختر سریح .
قران و زنان حضرت محمد
۱۳- ام سلمه از زنان حضرت محمد ، دختر بنی امیه که بیوه یک مرد مسلمان بود که در جنگ احد کشته شد.
قران و زنان حضرت محمد
۱۴ – ریحانه از زنان حضرت محمد ، که از اسرای بنی قریظه و سهم پیامبر از غنایم بود.
قران و زنان حضرت محمد
۱۵- عصما از زنان حضرت محمد ، دختر سیاء
قران و زنان حضرت محمد

اموال حضرت محمد  :
– لیست اراضی  باقی مانده از حضرت محمد :

۱- فدک ۲- برقه ۳- دلال ۴- اعواف ۵- صافیه ۶- مثیب ۷- حسناء ۸- وطیح ۹- مشربه ام ابراهیم  ۱۰- سلائم   و … ( الا موال. قاسم بن سلام . صفحه ۴۷) (وفاء الوفا . صفحه ۳۶ و ۱۵۲)

– لیست اسبان حضرت محمد :

۱- سکب ۲- لزاز ۳- ظرب ۴- لخیف ۵- ورد ۶- یعسوب  (تاریخ طبری . جلد ۴ . صفحه ۱۳۰۴)

– لیست استران حضرت محمد :

۱- دلدل ۲- عفیر ۳- فضه ۴- یعفور  (تاریخ طبری . جلد ۴ . صفحه ۱۳۰۴ )

– لیست شتران حضرت محمد :

۱- قصوا ۲- عضبا

– لیست شتران شیری حضرت محمد:
یک گله شتر که شامل بیست شتر به نامهای : ۱- غزار ۲- حناء ۳- سمراء ۴- عریس  ۵- سعدیه  و … ( تاریخ طبری . جلد ۴ . صفحه ۱۳۰۵)

– لیست بزهای شیری حضرت محمد :

۱- عجوه ۲- زمزم ۳- سقیا ۴- ورسه ۵- اطلال ۶- اطراف

– شمشیرهای حضرت محمد :

سه شمشیر که غنیمت از قبیله یهودی بنی قینقاع بود به نامهای :

۱- کوتاه ۲- بتار ۳- راحتف ۴- مخدوم ۵- رسوب ۶- غضب ۷- ذوالفقار که غنیمت جنگ بدر بود. (تاریخ طبری . جلد ۴ . صفحه ۱۳۰۶)

– نیزه ها و زره های  حضرت محمد :

سه نیزه که غنیمت قبیله یهودی بنی قینقاع بود به نامهای :

۱- روحا ۲- بیضا ۳- صفرا

دو زره که غنیمت قبیله یهودی بنی قینقاع بود به نامهای :

۱- سعدیه ۲- فضه

غزوات حضرت محمد :
پس از هجرت مسلمانان از مکه به مدینه تامین نیازهای  اقتصادی حضرت محمد و مسلمانانی که با وی هجرت کرده بودند به حمله و غارت کاروان‌ های مکه وابسته بود. حملات و غارت کاروان های مکه را که حضرت محمد شخصا در آن شرکت داشت را غزوه می گویند.
۱- غزوه ابواء ۲- غزوه بواط ۳- غزوه عشیره ۴- غزوه بدر اول ۵ – غزوه بدر ۶- غزوه بنی سلیم ۷- غزوه بنی‌ قینقاع ۸ – غزوه سویق ۹- غزوه ذی امر ۱۰ – غزوه بحران ۱۱- غزوه احد ۱۲ – غزوه حمراء‌ الاسد ۱۳ – غزوه بنی‌ النضیر ۱۴ – غزوه ذات ‌الرقاع ۱۵ – غزوه بدر آخر ۱۶ – غزوه دومه الجندل ۱۷ – غزوه بنی‌ المصطلق ۱۸ – غزوه خندق ۱۹ – غزوه بنی قریظه ۲۰ – غزوه بنی لحیان ۲۱ – غزوه ذی قرد ۲۲ – غزوه حدیبیه ۲۳ – غزوه خیبر ۲۴ – غزوه عمره القضاء ۲۵ – غزوه مؤته ۲۶ – فتح مکه ۲۷ – غزوه حنین ۲۸ – غزوه طائف ۲۹ – غزوه تبوک
حضرت محمد در کشتارهای دست جمعی :

 

۱ – کشتار و غارت ( اقوام یهود ) قبیله بنی قینقاع :
در صدر اسلام زنی از انصار نزد نزد زرگر یهودی از قبیله  بنی قینقاع  رفته و مرد یهودی برای اهانت بوی آهسته پشت جامه وی را با خاری ببالای جامه اش بست. بطوری که هنگام برخاستن پایین تنه زن نمایان شد و مردم را بخنده انداخت.مردی مسلمان به حمایت از زن مرد زرگر یهودی را به قتل رساند و یهودیان نیز به حمایت از هم کیش خود مرد مسلمان را کشتند. بدستورحضرت محمد  مسلمانان به کوی بنی قینقاع  هجوم برده و پس از پانزده روز محاصره افراد قبیله بنی قینقاع  تسلیم شده و مجبور به کوچ شدند و همه دارایی های آنان بین مهاجران بی خانه تقسیم شد.
۲ – کشتار و غارت ( اقوام یهود ) قبیله بنی النظیر :
یهودیان قبیله ” بنی النضیر” که از کشته شدن یکی از روسای خود بنام” کعب ابن اشرف “که دستور ترورش را حضرت محمد صادر کرده بود از ایشان در خشم بودند در مقام طغیان بر آمدند و حضرت محمد نیز امر به کشتار انان کرد و پس از محاصره آنان توسط مسلمانان حضرت محمد دستور داد نخلستان های ( بنی النضیر) را آتش بزنند! در این زمان فریاد قبیله “بنی النضیر” بلند شد و بر حضرت محمد بانگ زدند : (تو که خود را مردی مصلح می دانی و مردم را از ویرانی و تباهی و فساد منع می کنی چرا دست به آتش زدن نخلستان ها می زنی ) که مجددا  الله  به کمک حضرت  محمد  امده و( آیات .۳٫۴٫۵٫ سوره حشر) را بر حضرت محمد نازل نمود .باری پس از بیست روز ( بنی النضیر) تسلیم شدند وترک دیار کردند و تمام دارایی های آنان میان حضرت محمد و یارانش تقسیم شد.
۳ – کشتار و غارت ( اقوام یهود ) قبیله بنی قریظه :
قبیله بنی قریظه  تنها قبیله یهودی باقی مانده در صدر اسلام در یثرب بود که آنان نیز بعد از جنگ خندق مورد محاصره مسلمانان قرار گرفتند.سپس این قبیله نیز حاضر شد همچون دو قبیله دیگر اموال و دارایی های خود را گذاشته و از مدینه خارج شود ولی حضرت محمد موافقت نکرد و پس از تسلیم شدن مردم قبیله  بنی قریظه  دستور داد ۹۰۰ نفر از جوانان و مردان بنی قریظه  را سر بریدند و اموال ، دارایی ، زنان و کودکان این قبیله را بعنوان بردگی بین مسلمانان تقسیم کردند. (تاریخ طبری. جلد ۳ . صفحه ۱۰۸۸٫۱۰۹۱)  طبری در خشونت این عمل در تاریخ صدر اسلام می نویسد: (پیامبر بگفت تا در زمین گودالها بکندند و حضرت  علی  و” زبیر” در حضور پیامبر گردن انها را زدند. (تاریخ طبری .جلد ۳٫ صفحه ۱۰۹۳)
ضمنا باید یاد آور شویم در این گونه جنگ ها درصدراسلام اعراب مسلمان حتی از همخوابگی با زنان شوهر دار پرهیز نمی کردند و این البته دستور قرآن بود. (سوره نساء.آیه ۲۴)
حضرت محمد در ترور مخالفین :
– ترور شاعری بنام ” حویرث بن نقیذ”  :

وی شتر دختران حضرت محمد ” فاطمه ” و ” ام کلثوم ” را رم داده بود، به فرمان حضرت محمد   و توسط حضرت علی در جریان یک توطئه به قتل رسید. (سیره ابن هشام  .جلد ۲٫ صفحه ۲۷۳)

 

– سر بریدن ” مغیره ” :

پیر مردی بنام “مغیره” که پس از فتح مکه از ترس حضرت محمد   گریخته بود بوسیله حضرت علی دستگیر و سر بریده شد. (زنان پیغمبر . صفحه ۳۱۶)

– سر بریدن “نضر” و “عتبه” :

پس از شکست ” ائیل ” حضرت محمد به  حضرت علی   دستور داد که ” نضر” پسر” حارث ” را سر ببرد.همینطور در منطقه ای دیگر بنام ” الظیه ” از میان اسرا “عتبه” پسر” ابی معیظ ” بدستور حضرت محمد و بدست  حضرت علی  سر بریده شد. (منتهی الامال . جلد ۱٫صفحه ۵۷)

– سر بریدن “عتبه” :

مردی بنام “عتبه” که بخاطر عدم پخش مساوی غنایم بین لشکریان اسلام به صورت حضرت محمد  تف کرده بود بوسیله حضرت علی  سر بریده شد. (تاریخ طبری . جلد ۵ .صفحه ۱۱۰۳)

– ترور (سلام بن ابی الحقیق):

“سلام بن ابی الحقیق” از دوستان قبیله” اوس”بود و از سرشناسان یهود که بفرمان حضرت محمد در صدر اسلام دستور ترور او صادر شد و عبدالله بن عتیک مامور انجام این ترور شد. آنان نیز ماموریت خود را بنحو دلخواه به انجام رساندند و”سلام بن ابی الحقیق” را کشتند. هنگامی که برگشتند و به حضرت  محمد  خبر دادند ایشان از خوشحالی فریاد زد “الله اکبر”.  سیره ابن هشام  . جلد ۲ .صفحه ۱۸۶)

 

– ترور (خالد بن سفیان هذلی) : 

“خالد بن سفیان هذلی” در صدر اسلام مردم را بر ضد حضرت  محمد  بر می انگیخت.حضرت محمد امر فرمود به “عبدالله بن انیس” که کار او را بسازد و او نیز چنین کرد.حضرت محمد به پاس این خدمت عصایی به “عبدالله انیس” قاتل “خالد بن سفیان هذلی” می دهد و می گوید :این عصا نشانه میان من و تو در روز قیامت است و همانا کمترین مردم در انروز کسانی هستند که به عصا تکیه زده اند.  سیره ابن هشام   .جلد ۲ .صفحه ۳۹۵)

– ترور (ابوعفک) :

“ابو عفک” شاعر یهودی بود،در صدر اسلام که یکصد و بیست سال سن داشت. او شعری در مذمت حضرت  محمد  سروده بود. بدستور حضرت محمد “سالم بن عمیر” ما مور قتل “ابو عفک” شد. ( سیره ابن هشام   .جلد ۲٫ صفحه۴۱۱)

– ترور (عصماء .دختر مروان) :

“عصماء” دختر مروان شاعری آزاده و دلیر بود درصدر اسلام وی بدلیل اشعار انتقادی که در مذمت قتل عام یهودیان و همچنین ترور “ابو عفک” سروده بود. بدستور حضرت  محمد  ” عمیر بن عدی” مامور کشتن “عصماء”شد. “عمیر” شبانه به خانه “عصماء” می رود و او را می کشد و صبح زود خبر کشته شدن “عصماء” را به حضرت محمد می دهد.حضرت محمد می گوید: (ای “عمیر” خدا و رسولش را یاری کردی) (سیره ابن هشام .جلد ۲٫ صفحه ۴۱۲) .

سرانجام حضرت محمد بر اثر سمی که زنی یهودی در غذای او ریخته بود در سال یازدهم هجری چشم از جهان فرو بست. (تفسیر طبری.جلد ۵٫صفحه ۱۳۳۵) (منتخب التواریخ. صفحه ۱۹)
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.